Kredit Consulting, SK s.r.o. Vranov nad Topľou, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, agendy DPH, mzdovej agendy, daňové priznanie, poradenstvo

Viac ako poradenstvo,
viac ako spoločnosť...
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Chcete ušetriť viac a neplatiť zbytočne dane ?
Všetky starosti a povinnosti týkajúce sa účtovníctva a personalistiky  nechajte na nás.
Postaráme sa Vám o to a Vám zostáva sústrediť sa len na Vaše obchodné aktivity.
Vedenie podvojného účtovníctva
V podmienkach podvojného účtovníctva poskytujeme pre Vás tento balík služieb:

hlavná kniha
účtovný denník
kniha záväzkov
kniha pohľadávok
tvorba príkazov na úhradu
spracovanie mesačných účtovných uzávierok
dokladová inventarizácia
evidencia hmotného a nehmotného dlhodobého majetku
evidencia drobného majetku
kompletné spracovanie mzdovej agendy
priebežné informácie o hospodárskom výsledku firmy

Vedenie jednoduchého účtovníctva
V podmienkach jednoduchého účtovníctva  poskytujeme pre Vás tento balík služieb

kniha pokladne
peňažný denník
kniha záväzkov
kniha pohľadávok
tvorba príkazov na úhradu
evidencia hmotného a nehmotného dlhodobého majetku
evidencia drobného majetku
kompletné spracovanie mzdovej agendy
spracovanie mesačných výkazov
priebežné informácie o hospodárskom výsledku firmy
ekonomické poradenstvo
mzdové poradenstvo
informácie o nových legislatívnych zmenách


Vedenie a spracovanie agendy DPH
spracovanie a kontrola všetkých dokladov vstupujúcich do DPH (vstup, výstup DPH pre  tuzemsko, v rámci EÚ, tretie krajiny pre služby a tovar)
vypracovanie daňového priznania pre DPH mesačne , alebo štvrťročne

Vypracovanie ročnej závierky a daňového priznania zahŕňajúcu daňovú optimalizáciu
Vypracovanie ročnej závierky a daňového priznania zahŕňajúcu daňovú optimalizáciu
Obsahom účtovnej závierky pre podvojné účtovníctvo sú zostavy – daňové priznanie z dani príjmu PO,  výkaz ziskov a strát, súvaha, poznámky k účtovnej závierke, kompletné tlačové účtovné zostavy. Pre účtovné jednotky s povinnosťou auditu - správa audítora, cash flow a finančná analýza s výročnou správou.
Obsahom účtovnej závierky pre jednoduché  účtovníctvo sú zostavy – daňové priznanie z dani z príjmu FO, výkaz ziskov a strát, výkaz majetku a záväzkov, kompletné tlačové zostavy.

Spracovanie a vedenie mzdovej agendy
spracovanie miezd podľa predložených podkladov
vypracovanie a odoslanie mesačných výkazov pre zdravotné poisťovne a sociálnu poisťovňu  
vypracovanie a odoslanie mesačného prehľadu pre daňový úrad
spracovanie ELDP
komunikácia s poisťovňami
vedenie personálnej agendy: príprava pracovných zmlúv, dohôd o pracovnej činnosti a iných pracovnoprávnych zmlúv
prihlášky a odhlášky zamestnancov
spracovanie ročných zúčtovaní dane zo závislej činnosti pre zamestnancov
vypracovanie a odoslanie ročného hlásenia o zrazených ročných preddavkoch zo závislej činnosti

Účtovné a daňové poradenstvo
Dôležité  zmeny v zákonoch a nové povinnosti pre podnikateľov starostlivo sumarizujeme a spracujeme v prehľadnej forme prostredníctvom našej publikácie - Newsletter,                             do ktorého bude prispievať  aj náš audítor a certifikovaný daňový poradcovia.
VÝHODY EXTERNÉHO POSKYTOVANIA ÚČTOVNÍCTVA
Pri externom vedení účtovníctva odpadajú náklady s vytvorením pracovného miesta (hardware, softvér, zariadenie kancelárie), náklady spojené s výberom vhodného zamestnanca a jeho zaškolením či náklady na skončenie pracovného pomeru. Podnikateľ tiež nemá starosti v prípade práceneschopnosti účtovníka alebo v prípade materskej dovolenky. Dodatočné náklady môžu byť spojené z prechodom z interne vedeného účtovníctva zamestnancom na externe vedené účtovníctvo dodávateľom. V niektorých prípadoch môže náklady na interné vedenie účtovníctva zvyšovať neefektívne využitie zamestnanca počas pracovného času. Ak zamestnávateľ nedokáže vyťažiť účtovníka počas celej pracovnej doby, vznikajú mu zbytočné náklady.
Je takmer isté, že účtovnícke služby poskytované dobrým externým dodávateľom budú kvalitatívne na vyššej úrovni. Profesionálna účtovnícka firma zamestnáva odborníkov (špecialistov) na rôzne oblasti účtovníctva - jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, mzdové účtovníctvo, či daňové poradenstvo. Externé účtovné a daňovo-poradenské firmy taktiež spolupracujú s odborníkmi (špecialistami) z iných súvisiacich oblastí ako sú napríklad právo. Klient tak dostáva hodnotný servis za dohodnutú cenu. Jednotliví špecialisti sa dokážu v prípade potreby zastúpiť, napríklad pri plánovaní dovolenky, či nečakanej práceneschopnosti. Klient má tak “svojho” účtovníka k dispozícii kedykoľvek v pracovných dňoch.
Kvalitná externá účtovnícka firma používa spravidla kvalitný softvér, pravidelne školí zamestnancov, má odladený obeh a archiváciu dokladov a pod. Zo všetkých predností svojej účtovnej firmy ťaží aj klient, napríklad v podobe včasných informácií vhodne štruktúrovaných pre rôzne typy analýz.
Pri rozhodovaní sú na mieste obavy, či externé vedenie účtovníctva konkrétnym dodávateľom skutočne prinesie výhody a zbaví podnikateľa starostí s dokladmi a administratívou.

Firma KREDIT CONSULTING SK, s.r.o. vo Vranove nad Topľou vznikla v roku 2013, pričom v činnosti nadväzuje na činnosť podnikateľského subjektu PhDr. Peter Kamenec, PhD. – KREDIT CONSULTING, ktorý ako fyzická osoba od roku 1996 poskytovala a poskytuje služby v oblasti vedenia účtovníctva, ekonomického a daňového poradenstva.
 
Kredit Consulting Vranov nad Topľou
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky